စဘုိင္းပလပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား

အြန္လိုင္းေအာ္တိုေငြျဖည့္စက္

  • ေငြျဖည့္ရင္ စဘိုင္းနဲ႔ျဖည့္
  • ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္မလိုပါ။
  • ဖုန္းေငြကို ၅ ဘတ္မွစထည့္နိုင္ပါသည္။
  • ဖုန္းေဘမ်ားကို ကြန္ယက္တိုင္းအသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။

ေသာက္ေရ၊အခ်ိဳရည္ေရာင္းေအာ္တိုစက္

  • ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္လြယ္ကူျခင္း
  • ခိုးယူမႈကိုကာကြယ္နုိင္ျပီး ခိုင္ခံ့မႈရွိျခင္း
  • မီးအားကို တစ္လ ၄၀၀ ဘတ္သာအသုံးျပဳျခင္း