စဘိုင္းပလပ္ကိုဆက္သြယ္ရန္

ကုမၸဏီလိပ္စာ ဝဲန္း ဒင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္
အမွတ္ ၂၃၀၊ ဘတ္းခြန္ထိန္း-ခ်ိဳင္းထေလး ၊ စမယ္ဒမ္ ၊ ဘန္းခြန္ထိန္းျမိဳ႕နယ္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ၁၀၁၅၀
အသင္း(ေကာ္ပိုေရးရွင္း)မွတ္ပုံတင္အမွတ္: 0105557103103
အျမန္ေခၚဆိုရန္ : 02-0090-500
ဖုန္း : 024515335
အီးမေးလ်ပို့ရန် : contact@sabuytech.com
@line ID : @termsabuyplus
facebook : facebook/termsabuyplus