အြန္လိုင္းေငြျဖည့္စက္ ႏွင့္ ေဘေပးေခ်ျခင္း

“စဘိုင္းပလပ္စ္” ေငြျဖည့္စက္သည္ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း ၊ တျခားအသုံးစရိတ္ေဘမ်ားေပးေဆာင္နိုင္ျခင္း ႏွင့္ တျခားျပိဳက္ဘက္ေတြထက္မ်ားစြာေသာ ဝန္ေဆာ္မႈမ်ားေပးျခင္း ၊ အထူးသျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျပီး ေငြလြဲနုိင္ျခင္း ၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ သို႔မဟုတ္ ကားလိုင္စင္တိုးျခင္းမ်ားကိုလည္းဝယ္ယူနုိင္ျပီ

အားသာခ်က္

စဘိုင္းပလပ္စ္ျဖည့္စက္၏ အားသာခ်က္မ်ားသည္ ဖန္းရွင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ကြဲျပားေသာဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးရွိျခင္း ႏွင့္ တျခားေသာေငြျဖည့္စက္မ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈရွိျခင္း

  • အဂၤလိပ္ ၊ ထိုင္း ၊ ျမန္မာ ၊ မာလာယူ ႏွင့္ ကေမၺာဒီးယား ၅ ဘာသာပါဝင္ျခင္း
  • ဒဂၤါးျပား(အေၾကေစ့)တိုင္း ၊ ေငြစကၠဴတိုင္း လက္ခံျခင္း
  • သူခိုးခိုးယူမႈကာကြယ္ေသာ စနစ္
  • မီးပ်က္ပါက ၃ နာရီၾကာခံေသာ မီးအားအရံပါရွိျခင္း
  • ေဆာ့ဖ္ဝဲပ်က္စီးျခင္းကို အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ခေရာင္းစစ္စတမ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျပဳျပင္နုိင္ျခင္း
  • ဝယ္သူမ်ား ျပႆနာတိုင္ၾကားနိုင္ရန္ ႏွင့္ အခ်ိန္မီျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈရွိျခင္း
  • ေငြျဖည့္ေသာအခါ ဖုန္းနံပါတ္မွားျခင္း ၊ ဖုန္းကြန္ယက္မွားျခင္း ၊ ေငြမဝင္ျခင္းမ်ားကို ၁၅ မိနစ္အတြင္း ေျဖရွင္းေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း / အပိုပရိုမိုးရွင္းမ်ားဝန္ေဆာင္ျခင္း

ေအ အိုင္ အက္ ဝမ္းတူးေခါ

ေအ အိုင္အက္ အပိုပရိုမိုးရွင္း

ထရူးမူဖ့္ေအခ်္ ေငြျဖည့္ျခင္း

ထရူးမူဖ့္ေအခ်္ အပိုပရိုမိုးရွင္း

ဒီတက္ ေငြျဖည့္ျခင္း

ဒီတက္ အပိုပရိုမိုးရွင္း

မိုင္ ဘိုင္ ခက္ခ်္

ပင္ကြင္း

လစဥ္ေဘမ်ားေပးေခ်ျခင္း

ေရခ မီးခေပးေခ်ျခင္း

လွ်ပ္စစ္မီး

บัตรเครดิต สินเชื่อ

အီရြန္

ဖတ္စ္ ခ်ိဳက္

ဂဝစ္ကက္ခ်္

တျခားပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားေပးေခ်ျခင္း

မစ္တင္း

လာဘ္ရႊင္ဖုန္းနံပါတ္/ေဗဒင္ၾကည့္ ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္း

လာဘ္ရႊင္ဖုန္းနံပါတ္

မဟာသူေဌးျဖစ္ေစေသာ လာဘ္ေကာင္းဖုန္းနံပါတ္

lotto အထူးဂဏန္းမ်ား

ดูดวง

ဆရာ ဂထာ

ဆရာ လတ္၏ ဥစၥာတိုးေစေသာ ဖုန္းနံပါတ္အလွေလးမ်ား

မွတ္ပုံတင္ျဖင့္ အခ်စ္ေရးဆိုင္ရာ ေဗဒင္တြက္ေပးျခင္း

ေငြးေရး ၊ အခ်စ္ေရး ၊ လုပ္ငန္းေရရာ ေဗဒင္တြက္ေပးျခင္း

ဘဏ္မွတဆင့္ ေငြထည့္/ေငြလြဲျခင္း

ကရူင္ထိုင္း (Krung Thai)

အာမခံေငြ/အက္ဥပေဒဆုိင္ရာေပးေခ်ျခင္း

ကားအာမခံေငြေပးေခ်ျခင္း

ဆိုင္ကယ္အာမခံေငြေပးေခ်ျခင္း

အဆင့္ ၃ အာမခံ

အဆင့္၃ + အာမခံ

မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းအာမခံ

ေနထိုင္တည္းခိုျခင္း အာမခံ

လစဥ္ေပး ဖုန္းေဘ /အင္တာနက္

ဖုန္းလစဥ္ေပးေခ်ျခင္း

လစဥ္ေပး ေအ အိုင္ အက္

လစဥ္ေပး ဒီတက္

လစဥ္ေပး ထရူးမူ့ဖ္အိခ်္

အင္တာနက္

ထရူးအြန္လိုင္း

ေအ အိုင္ အက္ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္

တျခားေသာေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား

ထရူးဗီးရွင္း

ထရူး ကြန္ဗဲန္းရွင္း

Wallet/ ဂိမ္း ေငြျဖည့္ျခင္း

Wallet ေငြျဖည့္ျခင္း

ထရူးမန္းနီး ကဒ္ေငြျဖည့္ျခင္း

ထရူးမန္းနီးေငြသားျဖည့္ျခင္း

mpay wallet ေငြျဖည့္ျခင္း

အြန္လိုင္း ဂိမ္း

ASIASOFT

Winner Card

Ran Online

INI3

Vplay Gold

TOT Prepaid