ေသာက္ေရ၊အခ်ိဳရည္ေရာင္းေအာ္တိုစက္

ထိန္းသိမ္းေစာင္ေရွာက္ရန္လြယ္ကူျခင္း ခိုင္ခံ့မႈရွိျခင္း
မီးအား တစ္ေန႔ကို ၄၀၀ ဘတ္ေလာက္သာအသုံးျပဳျခင္း

အားသာခ်က္

  • ပလတ္စတစ္ဗူး ၊ သံဗူး ၊ ပုလင္းဗူး ရွိေသာအခ်ိဳရည္မ်ားကိုထည့္နိုင္ပါသည္။
  • အခုေပါင္း(ဗူးေပါင္း) ၄၀၀-၇၀၀ ထိဆန္႔ပါသည္။
  • မီးအားကုန္က်သက္သာေသာ နည္းပညာအသစ္ျဖင့္ထုတ္ထားေသာေသတၲာ
  • 200v x 50 Hz ရွိမီးအား (သာမန္မီးပလပ္ကိုအသုံးျပဳနုိင္ပါသည္)
  • ေအးခဲေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို လက္ခံပါသည္။
  • မီးပ်က္ျခင္း( လွ်ပ္စစ္ပတ္လမ္းျပတ္ျခင္း)ကို ထိန္းသိမ္းရန္အေကာင္းဆုံးစနစ္ရွိျခင္း
  • အေဆာက္အဦးအတြင္းဘက္ေရာ အျပင္ဘက္ပါတပ္ဆင္အသုံးျပဳနိင္ျခင္း

တာဝန္ယူဆားဗစ္ဝန္ေဆာင္မႈရွိျခင္း

1. တပ္ဆင္ေပးေသာကုန္က်စရိတ္မ်ား အေရာင္းကုမၸဏီတာဝန္ယူေပးေခ်ျခင္း

2. ေအာ္တိုေရာင္းေသတၲာ တပ္ဆင္ေသတည္ေနရာကို အေရာင္းကုမၸဏီမွ

3.အေရာင္းကုမၸဏီမွ ေသတၲ(စက္) ကို မၾကာခဏပုံမွန္လိုက္လံစစ္ေဆးေပးဝန္ေဆာင္ျခင္းမွာ ေအာက္ပါအပိုင္းတြင္စစ္ေဆးပါမည္။

  • ေအာ္တိုအေအးေရာင္းစက္ထဲကို ဝယ္ယူသုံးစြဲသူအတြက္ လုံေလာက္ေသာပမာဏကို ျဖည့္ေပးျခင္း
  • ေသတၲာ(စက္)၏အေအးစနစ္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အျမဲတမ္းအသုံးျပဳနိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
  • ေအာ္တိုအေအးေရာင္းစက္ထဲရွိ ဝင္ေငြကို လုိက္လံစစ္ေဆးသိမ္းဆည္းေပးျပီး လစဥ္လကုန္ရက္တြင္ ေရာင္းအားမွတ္တမ္းတင္ေပးျခင္း

4. ေအာ္တိုအေအးေရာင္းစက္၏ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားကို စက္ေရာင္းကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေပးျခင္း

5. ေအာ္တိုအေအးေရာင္းစက္ ပ်က္စီယုိယြင္းျခင္းေၾကာင့္ မေရာင္းနုိင္ခဲ့ျခင္းရွိခဲ့ပါက အေရာင္းကုမၸဏီမွ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးျခင္း